• New York
  • Centraal Station
  • Gevel
  • huizen in water
  • IJssel
  • hooglanders
  • boomtoppen
  • kerktoren

Diensten

Naast beleidsontwikkeling in brede zin heeft Trocon ervaring in beleidscreatie. Beleidscreatie is een interactief proces van beleidsformulering waarbij bewust wordt gestuurd op helderheid. Creativiteit wordt gestimuleerd en tegelijkertijd wordt draagvlak onder de meest betrokkenen verzekerd. Bij beleidscreatie is het van belang dat achterliggende waarden (van betrokkenen), doelen, beleidsinstrumenten, taken en verantwoordelijkheden, beleidsindicatoren en uitvoeringstrategie op elkaar af te stemmen. Trocon kan hierbij helpen, zowel bij grote als bij kleine beleidstrajecten.

Beleidscreatie als benadering is ontwikkeld op basis van ervaringen in diverse grote beleidstrajecten. Uitdaging was steeds om, ondanks de toenemende complexiteit en tijdsdruk, te komen tot kwalitatief goed beleid dat uitvoerbaar en handhaafbaar is en tegelijkertijd draagvlak heeft onder de betrokken organisaties en burgers. Complexiteit in beleidsprocessen neemt vaak vanzelf toe en het creëren van helderheid en richting vraagt bewuste inspanning. Beleidsprocessen worden soms op de 'automatische piloot' gemanaged, waardoor het beleid de complexiteit van de beleidsdiscussie weerspiegelt. Nadruk op het gebruik van taal en bewuste formulering bleek een manier te zijn om deze uitdaging het hoofd te bieden. Om verder te komen dan vage compromissen bleek het daarbij wezenlijk om dilemma's en tegenstellingen in opvattingen van betrokkenen te zien als ingrediënten voor nieuwe wegen. De toegevoegde waarde van Trocon is de voortdurende aandacht voor de gewenste helderheid, waarbij de 'automatische piloot' wordt bestreden en tegenstellingen worden overbrugd. Dit leidt tot heldere besluiten, beleidskaders of regelgeving.

De laatste jaren richt Trocon zich - met enkele partners - ook op organisatieontwikkeling. Trocon heeft inzicht in de ontwikkelingsgang die organisaties en de mensen die er werken kunnen doormaken. Afhankelijk van de situatie kan een ontwikkelingstraject worden ontworpen en gefaciliteerd, waarbij deze ontwikkeling direct aan het dagelijkse beleidswerk wordt verbonden. Op deze wijze zetten medewerkers zelf een volgende stap zin hun ontwikkeling en wordt tegelijkertijd de organisatie gerevitaliseerd.

Bij Trocon komen organisatieontwikkeling en beleidsontwikkeling bij elkaar. Toenemende complexiteit uit zich in hectiek, grote nadruk op korte termijn, automatisch handelen, waarbij de grondtaak en- waarden van een organisatie uit het oog wordt verloren. Het antwoord is niet strakke controle van bovenaf, maar ontwikkeling van de organisatie en (zelf)-leiderschap van mensen binnen die organisatie.